فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم پايه پزشکي ايران, تابستان 1383, دوره 7, شماره 2 (پیاپی 22)
 8 مقاله