فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم كشاورزي, تابستان 1379, دوره 6, شماره 2 (122)
 7 مقاله