فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دندانپزشکي (journal of islamic dental association of iran), بهار 1383, دوره 16, شماره 1 (مسلسل 48)
 12 مقاله