فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران, 1379, دوره -, شماره 10
 2 مقاله