فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه نشريه دانشکده مهندسي, 1384, دوره 17, شماره 2 (ویژه مهندسی برق)
 6 مقاله