فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه, بهار 1383, دوره 15, شماره 1
 10 مقاله