فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهش و سازندگي, تابستان 1381, دوره 15, شماره 2 (پي آيند 55) در امور دام و آبزيان
 18 مقاله