فهرست مقالات نشريه:  

چهار ماهنامه مجله علوم شيلاتي ايران (انگليسي), 1380, دوره 1, شماره 2
 6 مقاله