فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم كشاورزي, زمستان 1381, دوره 8, شماره 4
 7 مقاله