فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم زمين, پاييز 1383, دوره 12, شماره 53
 10 مقاله