فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL), بهار 1380, دوره 3, شماره 1
 11 مقاله