فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه طب و تزکيه, تابستان 1384, دوره 14, شماره 2 (مسلسل 57)
 11 مقاله