فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم كشاورزي, تابستان 1381, دوره 8, شماره 2
 7 مقاله