فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه گوارش, زمستان 1384, دوره 10, شماره 4 (پیاپی 53)
 4 مقاله