فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal, تابستان 1383, دوره 2, شماره 2
 8 مقاله