فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران, پاییز 1384, دوره 23, شماره 3
 12 مقاله