برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني (دانشگاه خوارزمي) , پاییز و زمستان 1384, دوره 13, شماره 51-50 (ویژه نامه علوم اجتماعی 2)
 4 مقاله