فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشکده پزشکي اصفهان, تابستان 1383, دوره 22, شماره 73
 15 مقاله