فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله تحقيقات پزشكي, پاييز 1383, دوره 3, شماره 1 (پیاپی 9)
 8 مقاله