فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران, 1383, دوره 25, شماره 46
 10 مقاله