فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه فيزيولوژي و فارماكولوژي (PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY), پاییز و زمستان 1384, دوره 9, شماره 2
 16 مقاله