فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي پزشكي جندي شاپور, پاییز 1384, دوره 4, شماره 3 (مسلسل 46)
 13 مقاله