فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشهاي جغرافيايي, تابستان 1383, دوره 36, شماره 48
 10 مقاله