فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه نشريه جراحي ايران, تابستان 1384, دوره 13, شماره 34
 10 مقاله