فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهش در پزشکي, تابستان 1383, دوره 28, شماره 2
 12 مقاله