فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد, بهار 1385, دوره 49, شماره 91
 18 مقاله