فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه بلورشناسي و كاني شناسي ايران, پاییز و زمستان 1380, دوره 9, شماره 2
 5 مقاله