فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه بلورشناسي و كاني شناسي ايران, بهار و تابستان 1380, دوره 9, شماره 1
 5 مقاله