فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه زيست شناسي ايران, پاييز 1383, دوره 17, شماره 3
 6 مقاله