برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), بهار 1385, دوره 8, شماره ویژه نامه تحقیقات جمعیتي (ضميمه شماره 1)
 8 مقاله