فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشكده پزشكي, 1384, دوره 63, شماره 6
 13 مقاله