فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه زيست شناسي ايران, بهار 1383, دوره 17, شماره 1
 9 مقاله