فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), تابستان 1384, دوره 9, شماره 2
 12 مقاله