فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل, بهار 1379, دوره 2, شماره 2 (پی در پی 6)
 9 مقاله