فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران), بهار 1385, دوره 13, شماره 50
 25 مقاله