فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني, تابستان 1385, دوره 10, شماره 39
 9 مقاله