فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان, پاییز 1383, دوره 11, شماره 4
 9 مقاله