فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه), خرداد و تیر 1385, دوره 16, شماره 52
 19 مقاله