فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار), بهار 1383, دوره 9, شماره 4 (پیاپی 36)
 10 مقاله