فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش), پاییز 1384, دوره 8, شماره 3 (پیاپی 32)
 8 مقاله