فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه گوارش, تابستان 1384, دوره 10, شماره 2 (پیاپی 51)
 5 مقاله