فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه روانشناسي و علوم تربيتي, بهار و تابستان 1382, دوره 33, شماره 1
 10 مقاله