فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي, زمستان 1384, دوره 20, شماره 4 (پیاپی 79)
 7 مقاله