فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه), بهار 1381, دوره 12, شماره 34
 11 مقاله