فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله بيماريهاي كودكان ايران, 1381, دوره 13, شماره ضمیمه
 169 مقاله