فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند, پاییز و زمستان 1381, دوره 9, شماره 1 (پیاپی 14)
 8 مقاله