فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه), زمستان 1380, دوره 11, شماره 33
 11 مقاله