فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه), تابستان 1380, دوره 11, شماره 31
 14 مقاله