فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه (شنوايي شناسي) auditory and vestibular research, بهار و تابستان 1384, دوره 14, شماره 23
 8 مقاله