برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني (دانشگاه خوارزمي) , زمستان 1383، بهار و تابستان 1384, دوره 13-12, شماره 49-47
 8 مقاله